קיבוע זכויות

הגעתם לגיל פרישה או מתקרבים לגיל זה חשוב מאוד שתקראו את המאמר הבא

במסגרת תיקון 190 לפקודה שחל בשנת 2012 הורחבו ההקלות במס לציבור הגמלאים.

כל אדם שהגיע לגיל הזכאות זכאי לסל פטור בסך 810,576 ₪ נכון לשנת המס 2022.

גיל זכאות : גיל פרישה 67 לגבר ו – 62 לאישה או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה (קצבה מזכה) לפי המאוחר. הסבר על גיל הזכאות והשלכותיו בהמשך המאמר.


איך ניתן לנצל את סל הפטור:

 • באמצעות קבלת מענק פטור ממס (פיצויים) בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות.
 • בדרך של היוון פטור ממס. דהיינו משיכת חלק מהפנסיה כסכום חד פעמי פטור ממס או משיכה של כספים פנסיונים בקופה כזאת או אחרת בפטור מלא.
 • פטור חודשי בגין הפנסיה השוטפת.

דוגמא

לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021 והחל לקבל קצבה מזכה בסך 8,000 ₪.

ישראל ישראלי קיבל מענק פטור ממס ביום 31.12.2020 בסך 200,000 ₪ ( 32 שנות עבודה).

פתרון : ישראל ישראלי בחר לנצל את סל הפטור לטובת משיכת פיצויים פטורים ממס ואת יתרת ההון הפטורה לטובת פטור על הקצבה השוטפת.

יש לבצע את החישוב ע"פ נוסחת הקיזוז. כמו כן, ע"פ אותה נוסחה יש להכפיל את המענק הפטור ממס במקדם של 1.35.

 270,000 = 1.35 * 200,000 ( הכפלת מענק פטור ממס במקדם 1.35)

521,856 = 270,000 – 791,856 ( יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים).

2,899  = 180 / 521,856 (הקצבה הפטורה).

 • לאחר ניצול סל הפטור לטובת משיכת הפיצויים בפטור ממס נשאר לישראל ישראלי פטור בסך 2,899 ₪ שאותם ינצל לטובת הקצבה השוטפת .

כאמור סך הקצבה לפני קבלת הפטור הינה בסך 8,000 ₪ ולאחר ניצול הפטור הקצבה החייבת במס הינה בסך 5,101 ₪ בלבד ( 2,899 – 8,000).

דוגמא נוספת

הנתונים הינם זהים כמו בדוגמא הראשונה אך בנוסף לזה ברשותו של ישראל ישראלי 100,000 ₪ בקופת גמל לקצבה ומעוניין לבצע משיכה של כל הכספים בפטור ממס.

הערה : כל הכספים שהופקדו משנת 2008 ואילך בקופה כזאת או אחרת מיועדים לצורך קבלת קצבה (מסלול קצבה בלבד) אך אם יוכיח אדם אשר הגיע לגיל הזכאות שברשותו פנסיה חודשית בגובה של 4,606 ₪ נכון לשנת 2022 (קצבה מזערית) יוכל למשוך את כספי הקצבה שמעבר לסכום זה.

פתרון :

ישראל ישראלי מקבל פנסיה בסך 8,000 ₪ (מעל קצבה מזערית) ולכן יכול לבצע הוון פטור במסגרת יתרת ההון הפטורה.

יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים הינו בסך 521,856 ₪.

ניצול סל הפטור לטובת היוון פטור ממס הינו ביחס 1:1 בניגוד למשיכת פיצויים פטורים שהינם ביחס 1:1.35.

421,856 = ( 100000 – 521,856) (יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים ולאחר משיכת הכספים הפנסיונים בפטור מלא).

2,344 ( 180 / 421,856) (הקצבה הפטורה)

 • לאחר ניצול סל הפטור לטובת הפיצויים ולטובת הוון פטור ממס נשאר לישראל ישראלי פטור בסך 2,344 ₪ שאותם ינצל לטובת הקצבה השוטפת.

 

איך ניתן לקבל את ההטבה

ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי. יש להגיש קיבוע זכויות במס הכנסה אשר כולל טופס 161 ד' בצרוף מסמכים רלוונטיים. למעשה במסגרת טופס 161 ד' מודיע הגמלאי לרשויות המס כיצד הוא מעוניין לנצל את סל הפטור . לאחר ההגשה יעודכנו הנתונים של קיבוע הזכויות במס הכנסה והגמלאי יקבל את הטבות המס בהתאם .

מתי יש להגיש את קיבוע הזכויות

לאחר ההגעה לגיל הזכאות. כאמור גיל הזכאות הינו גיל פרישה 67 לגבר ו – 62 לאישה בצרוף קבלת קצבה בפועל.

דוגמא: לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021 ומקבל פנסיה. לאור זאת גיל הזכאות חל ביום 01.01.2021 ויש להגיש קיבוע זכויות החל ממועד זה.

דוגמא נוספת : לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021 אך צפוי לקבל את קצבתו הראשונה ביום 01.01.2024. במקרה זה גיל הזכאות צפוי להיות רק לאחר שמלאו לישראל ישראלי 70 וניתן יהיה להגיש את קיבוע הזכויות החל מיום 01.01.2024.

גיל הזכאות משפיע באופן ישיר על הפיצויים, שכן יילקחו בחשבון לצורך נוסחת השילוב/קיזוז והחישוב הסופי בעניין הפטור המגיע. כפי שהוסבר במאמר, קבלת מענק פטור ממס לאורך השנים פוגע בפטור על הקצבה השוטפת בהתאם לנוסחת השילוב/קיזוז. לעיתים ניתן ע"י דחיית הקצבה הראשונה (דבר שיוביל לדחיית גיל הזכאות), להשפיע באופן משמעותי על הפטור הסופי, אך לפני מהלך שכזה יש לבצע בדיקת כדאיות.

 • גיל פרישה כולל גם פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר (על נושא זה במאמר נפרד).

מה המשמעות במידה ולא אגיש קיבוע זכויות

 במידה ולא נגיש קיבוע זכויות מס הכנסה נאבד הטבות/ הקלות במס שמגיעות ע"פ החוק והדבר יביא לתשלום מס מיותר על הפנסיה השוטפת ועל כלל הכנסות הנישום.

 

מתי יש לפנות לגורם מקצועי לצורך תכנון מס בפרישה והגשה קיבוע הזכויות ?

כמה שיותר מוקדם, פשוט כך.

תכנון מס בפרישה וכל מה שמתלווה לעניין מצריך היערכות מראש (אפילו שנתיים לפני הפרישה הסופית), שכן יש להמציא ניירת ונתונים בגין שנות עבודה שהיו לפני מס' רב של שנים.

מאוד שכיח במסגרת הייעוץ להיתקל בפרישות עבר לא מטופלות.

פרישה לא מטופלת היא עזיבת מקום עבודה ללא התחשבנות במס על הפיצויים שהתקבלו (כספים שהושארו בקופות ללא התחשבנות מס). במקרים אלה סיכוי גבוה שמס הכנסה ידרוש מס מרבי על הפיצויים החייבים. טיפול מוקדם ככל האפשר באותם פיצויים ולא בסמוך למועד הפרישה הסופי, נותן אפשרות להגיע לתוצאות טובות יותר מול פקיד השומה. כמו כן, פרישה מהעבר שלא טופלה במועד תשפיע על עלות קיבוע זכויות וככל שהטיפול בעניין יתבצע בשלב מוקדם יותר יביא הדבר לחיסכון בעלות הקיבוע .

 

דגשים לפני הגשת טופס 161 ד למס הכנסה

הליך קיבוע הזכויות הינו נושא מורכב ויש לבצע תכנון מס ואופטימיזציה לפני הגשתו למס הכנסה.

להלן פירוט חלק קטן מהנקודות שיש לתת את הדעת :

 • תחילה עלינו לאסוף נתונים לגבי כל המענקים הפטורים שהתקבלו בגין -32 שנות העבודה שקדמו  לגיל הזכאות. יש לציין שע"פ תקנות המעבר פיצויים פטורים שהתקבלו לפני שנת 2012 ועברו 15 שנה מיום קבלתם ועד לקבלת הקצבה הראשונה לא יילקחו בתחשיב.
 • יש לבדוק האם בוצעו בעבר רצפים (רצף קצבה ורצף פיצויים) והאם בתוקף?
 • יש לבדוק האם כדאי לנצל את הפטור על הפיצויים ולהקטין את הפטור על הקצבה השוטפת פעולות אוטומטיות וללא תכנון מס מקדים יכולות להתברר כטעות אשר תסב לנו נזק כספי רב שכן מה שמתאים לאליהו מחולון אינו מתאים לגברת דינה מירושלים.
 • במידה והעובד הגיע לגיל הזכאות ומקבל פנסיה וממשיך לעבוד במקום עבודתו (פרישה מדומה) יש לתת את הדעת במסגרת קיבוע הזכויות לגבי הפיצויים שיתקבלו בעתיד במועד הפרישה בפועל.

דהיינו יש לשריין פיצויים פטורים שיתקבלו בעתיד אשר מתייחסים לשנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות.

 • חלק מהפורשים זכאים לחישוב הפטור ע"פ סעיף 9א(ג) בנוסחו לפני תיקון 190 דהיינו לחשב את הפטור ע"פ נוסחת השילוב הישנה במקום נוסחת הקיזוז. יש לבדוק עבור אותו חתך אוכלוסייה איזה שיטת חישוב מטיבה עמם.
 • יש לציין במסגרת טופס 161 ד' כיצד אנו מעוניינים לנצל את השינוי שיחול בעתיד בשיעור הפטור והאם ינוצל לטובת הגדלת הקצבה החודשית הפטורה ממס או לטובת היוון פטור ממס.
 • ישנן נקודות ספציפיות אשר מאפיינות מגזר מסוים. לדוגמא: פורשי צה"ל אשר ביצעו היוונים במועד פרישתם ויש להכיר לעומק את הסוגיה והמחלוקת בעניינם וכיצד יש להתייחס לאותם היוונים במסגרת הליך קיבוע זכויות.
 • קיבוע זכויות רלוונטי למי שהגיע לגיל הזכאות מיום 01.01.2012 ואילך אך גם לציבור הפנסיונרים שהגיעו לגיל הזכאות לפני שנת 2012 זכאים להטבות המס. אך הליך הזכאות, התחשיבים הן לגבי הפטור על הפנסיה השוטפת והן לגבי היוונים בפטור מלא שונה וייחודי.

גובה קצבתי היא בסך 4,800 ₪ ואיני משלם כלל מס על הפנסיה האם בכל זאת יש מקום להגיש קיבוע זכויות ?

גמלאים שלא משלמים מס הכנסה על הפנסיה, שואלים עצמם האם כדאי לבצע קיבוע זכויות . התשובה לכך היא חיובית וגם במקרה זה יש מקום לבצע קיבוע זכויות בין היתר מהסיבות הבאות :

 • ישנם גמלאים רבים שבמקביל להכנסתם מקצבה עובדים כעצמאים או שכירים.

דוגמא: במקביל לפנסיה (בגובה 4,800 ₪) יש לגמלאי הכנסה מעסק בסך 7,000 ₪.

ללא הגשת קיבוע זכויות ההכנסה החייבת במס היא בסך 11,800 ₪ (צרוף ההכנסות)

במידה ויוגש קיבוע זכויות ותמומש  ההטבה על הפנסיה, ההכנסה החייבת תהיה נמוכה יותר ותוביל לחיסכון במס.

 • הוון כספים מקופה לקצבה: במידה ואנו מעוניינים להוון כספים פנסיונים ובכדי להימנע מתשלום מס מיותר על המשיכה, יש להגיש קיבוע זכויות.
 • השקעה בשוק הון: כגמלאים בחלק מהמקרים אנו אמורים לשלם מס מופחת מהרגיל על רווחי הון. הגשת קיבוע זכויות עשוי להפחית לנו בחלק מהמקרים את תשלום המס על רווחי הון מאחר וההכנסה החייבת קטנה כתוצאה מהגשת הקיבוע.
 • הגשת קיבוע זכויות והקטנת הכנסה החייבת במס עשויה בחלק מהמקרים לזכות את בן הזוג בנקודת זיכוי.

אנו רואים שטופס 161 ד' אינו  בגדר "טופס תמים" ויש להגישו למס הכנסה רק לאחר בדיקה ותכנון מס אשר בוצע ע"י איש מקצוע אשר מתמחה במיסוי בפרישה.

כמו כן לא ניתן לשנות את קיבוע הזכויות לאחר 120 יום ממועד הגשתו כך שמילוי הטופס ללא הבנה עמוקה עלולה להסב לנו נזק כספי רב.

———————-

כותב המאמר הוא יועץ מס זיתוני רפאל, מנכ"ל כספית ייעוץ פיננסי.

כספית יעוץ פיננסי מתמחה ביעוץ / תכנון מס בפרישה וקיבוע זכויות.

נשמח ללוות אתכם בהליך מורכב זה.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לערוך, לשכתב, לצלם, לתרגם, לאחסן, לפרסם בכל דרך או בכל אמצעי את המאמר או כל חלק שהוא המופיע במאמר.

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.

 
בדיקת זכאות להחזר מס
שוחחו איתנו
שלום!
נשמח לעזור לך, לחץ/י כאן ליצירת קשר בווטסאפ